Auto Europe

 • NEDERLAND
 • Neem contact op met onze huurspecialisten

  LAATTIJDIGE ANNULERINGSRESTITUTIE PROGRAMMA

  Autohuur Wereldwijd
  Alamo Rental Car
  Avis Car Rental
  Budget Rental Car
  Dollar Car Rental
  Europcar
  Hertz
  National Car Rental
  Sixt Rent a Car
  Autohuur Wereldwijd

  Annuleringsdekking met inbegrip van Covid-19

  In onzekere tijden is het goed om te weten dat u tegen alle onvoorziene omstandigheden beschermd bent. Ons laattijdige annuleringsrestitutie programma (annuleringsdekking met inbegrip van Covid-19) zal u deze zekerheid bieden. Onze klanten kunnen hun boeking zonder opgaaf van redenen tot 48 uur voor ophaaltijdstip kosteloos annuleren, en dankzij dit annuleringsrestitutie programma zijn zij voor deze resterende 48 uur óók gedekt, met een daaropvolgende claimperiode van 30 dagen. Stakingen, extreme weersomstandigheden en nu ook reisbeperkingen die in samenhang met het Coronavirus worden opgelegd, bepalen de reisplannen van velen zonder dat zij hierop invloed kunnen uitoefenen. Auto Europe wil daarom zijn klanten terzijde staan en de mogelijkheid aanbieden, zich voor alle gevallen in te dekken, wat er ook gebeurt. Wilt u een auto huren, kies dan voor ons laattijdige annuleringsrestitutie programma zodat u zich onbekommerd op uw vakantie kunt verheugen.

  Laattijdige annuleringsdekking aan mijn autohuur toevoegen

  Het is ontzettend eenvoudig om ons laattijdige annuleringsrestitutie programma (annuleringsdekking met inbegrip van Covid-19) aan uw reservering toe te voegen. Het enige wat u daarvoor moet doen, is dit product aan uw resevering toe te voegen als u online uw reservering plaatst. Boekt u telefonisch onder telefoonnumer +31 85 001 2614, vraag dan onze medewerkers dit product aan uw boeking toe te voegen. Wij wijzen erop dat dit programma uitsluitend aan reserveringen kan worden toegevoegd die tenminste 48 uur vóór het ophaaltijdstip worden gemaakt, en alléén voor boekingen met een huurperiode van maximaal 21 dagen met een maximale waarde van € 3.000,-. Lees onze Algemene voorwaarden voor dit fijne nieuwe product van Auto Europe, en relax totdat u in uw huurauto kunt stappen en uw reis kunt beginnen.

  Auto Europe laattijdige annuleringsrestitutie programma
  Algemene Voorwaarden
  Auto Europe laattijdige annuleringsrestitutie programma Algemene Voorwaarden

  Alle autohuurreserveringen die bij Auto Europe zijn gemaakt kunnen zonder opgaaf van redenen tot 48 uur voor het ophaaltijdstip en de ophaaldatum worden geannuleerd. U kunt dit online regelen op onze website en uw Auto Europe boeking hier beheren.

  Als u onder dit laattijdige annuleringsrestitutie programma een claim wilt indienen, neem dan contact op met Auto Europe op het telefoonnummer en/of e-mailadres die vermeld staan in uw boekingsbevestiging. In geval van een gebeurtenis die aanleiding geeft tot een mogelijke claim dient u zo snel als praktisch mogelijk contact op te nemen met Auto Europe.

  Wat onder de voorwaarden valt

  In het kader van het laattijdige annuleringsrestitutie programma heeft u aanspraak op:

  • Een volledige restitutie van de eerste 21 dagen van een autohuurboeking, tot een maximum van het door u betaalde bedrag dat aangegeven staat op de boekingsbevestiging, indien u binnen 48 uur voor de ophaaldatum en het ophaaltijdstip moet annuleren; of
  • Gedeeltelijke restitutie, dat wil zeggen een pro rata restitutie, van de dagelijkse huurprijs voor de eerste 21 dagen van ongeacht welke boeking indien u het huurvoertuig vroegtijdig moet inleveren

  ten gevolge van één van de hieronder genoemde redenen:

  1.1 Reisvertraging en late aankomst door een oorzaak die buiten de macht van de huurder ligt, en die direct en alleen tot gevolg heeft dat de huurder het huurvoertuig niet kan ophalen.

  1.2 Onmacht van de huurder door een ongeval, lichamelijk letsel of ziekte, ook indien de huurder de diagnose COVID-19 of een daarmee verwante infectie krijgt.

  1.3 Een door de regering opgelegd reisverbod of quarantaine die opgelegd is in de 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode of gedurende huurperiode. (Ter herinnering: Veranderingen in uw reis arrangementen ten gevolge van een door de regering opgelegd reisverbod of quarantaine, dan wel opgelegde reisverboden of quarantaines, die opgelegd worden meer dan 48 uur voor de aanvang van de huurperiode MOETEN worden doorgevoerd door contact op te nemen met het Auto Europe Call Center meer dan 48 uur voor het ophalen van het huurvoertuig.)

  1.4 Overlijden van de huurder of een direct familielid dan wel directe aanverwante.

  1.5 De onvermijdelijke noodzaak voor de huurder thuis te moeten blijven in verband met een ongeval, lichamelijk letsel of ziekte van een van de huurder afhankelijke persoon.

  1.6 Stakingen, rellen, burgerlijke oproer, staat van beleg of terrorisme.

  1.7 Ongunstige weersomstandigheden, waaronder sneeuw, mist, vorst of storm.

  1.8 Vulkanische as voorval.

  1.9 De onvermijdelijke noodzaak voor de huurder naar huis of naar zijn/haar werkplek te moeten als gevolg van ernstige schade veroorzaakt door brand, vliegtuig, explosie, storm, overstroming, aardverschuiving, aardbeving, omgevallen bomen, gebarsten waterleidingen, blikseminslag, malafide personen of diefstal.

  1.10 Beperkte toegang tot de ophaallocatie als gevolg van een overstroming, brand, of vanwege een besluit van een wettelijk bevoegde instantie ter bescherming van de volksgezondheid en de openbare veiligheid.

  Wat niet onder de voorwaarden valt

  Dit laattijdige annuleringsrestitutie programma is niet van kracht wanneer enige van de gevallen van toepassing zijn waarbij direct of indirect sprake is van, of wordt bijgedragen tot dan wel ten gevolge van:

  2.1 De huurder wenst niet te reizen.

  2.2 Nalatigheid, onoplettendheid en/of onzorgvuldig gedrag van de huurder, met inbegrip van het niet kunnen voorleggen van een geldige creditcard op naam van de hoofdbestuurder die met het verhuurbedrijf de huurovereenkomst heeft afgesloten dan wel het ontbreken van de benodigde financiële middelen om het huurvoertuig in ontvangst te kunnen nemen.

  2.3 Indien de huurder er niet in slaagt een geldig visum te verkrijgen dan wel te behouden voor het land waar de ophaallocatie zich bevindt.

  2.4 De huurder geen achting schenkt aan en niet voldoet aan wettelijke vereisten, verordeningen, de rechtbank of regulerende instantie dan wel enige andere rechterlijke bevoegdheid.

  2.5 Enige medische aandoening of reeks van omstandigheden die bij de huurder bekend zijn en die naar verwachting zouden hebben kunnen geleid tot een annulering van de boeking of een gedwongen teruggave van het huurvoertuig.

  2.6 Indien er sprake is van enige vorm van fraude, onjuiste voorstelling van zaken dan wel verdoezeling door de huurder.

  2.7 Indien er sprake is van enige vorm van ontslag vanwege wangedrag, vrijwillig ontslag of ontslag van de huurder, dan wel als de huurder op de hoogte was van het ontslag ten tijde van de reservering van het huurvoertuig.

  2.8 Indien er sprake is van enige vorm van financiële nalatigheid of financiële wanbetaling door wie dan ook.

  2.9 Schommeling in de wisselkoers, het rentepercentage, of de stabiliteit van de valuta.

  2.10 Nalatigheid van de huurder in geval van lichamelijk letstel dan wel ziekte om een terzake gekwalificeerde arts te consulteren en te voldoen aan het verkregen medisch advies, aldus resulterend in een geheel of gedeeltelijke restitutie aanvraag in het kader van dit laattijdige annuleringsrestitutie programma.

  2.11 Bij zwangerschap of geboorte, tenzij een terzake bevoegde arts bevestigt dat de claim is ingediend ten gevolge van zwangerschapscomplicaties.

  2.12 Inbeslagneming of vernietiging vanwege quarantaine of douanevoorschriften, inbeslagneming, nationalisering, vordering, vernietiging van of schade aan eigendom door of in opdracht van enige regering, wettelijke of lokale instantie.

  2.13 Het bezit en/of transport van smokkelwaar, betrokken zijn bij enige vorm van smokkel of zich bezighouden met onwettelijke/illegale handel en transport.

  2.14 In het geval dat een huurvoertuig wordt gehuurd in, dan wel vervoerd wordt naar een land of regio waarvoor een door een regering uitgegeven reiswaarschuwing tegen reizen bestaat.

  2.15 Een huurvoertuig in Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjetsjenië, de Democratische Republiek Congo, Iran, Irak, de Westelijke Jordaanoever, Gaza en de door Israël bezette gebieden, Libië, Nigeria, Noord-Korea, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Syrië of Yemen.

  2.16 Overlijden, lichamelijk letsel of ziekte van de huurder die direct of indirect is veroorzaakt door of een gevolg is van: zelfmoord, opzettelijke zelfverwonding of een door de huurder gepleegde misdadige handeling.

  2.17 Een daadwerkelijke of een dreigende oorlog, een daadwerkelijk of dreigend, kwaadwillig gebruik van pathogene, giftige biologische en/of chemische middelen.

  2.18 Verlies of schade die geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door ioniserende straling, radioactive verontreiniging afkomstig van enige nucleaire brandstof, nucleair afval, de verbranding van nucleaire brandstof, de radioactieve dan wel giftige dan wel explosieve dan wel andere gevaarlijke eigenschappen van enige explosieve kernsplijtingsbrandstof of nucleair onderdeel daarvan, kernreactie, radioactiviteit of radioactieve besmetting.

  2.19 Enige en alle verliezen die buiten het bereik van de contractuele aansprakelijkheid van dit laattijdige annuleringsrestitutie programma vallen.

  Definities

  3.1 Met ongeval wordt bedoeld een plotselinge, onverwachte en onbedoelde specifieke gebeurtenis die plaatsvindt op een identificeerbare tijd en plaats.

  3.2 Met ongunstige weersomstandigheden worden extreme weersomstandigheden bedoeld die volgens een regering of lokale instantie worden beschouwd een ernstige bedreiging voor de veiligheid te vormen in het gebied waar zich de ophaallocatie bevindt dan wel extreme weersomstandigheden die de huurder hinderen naar de ophaallocatie te reizen tijdens de huurperiode.

  3.3 Met aangewezen vertegenwoordiger wordt bedoeld JM Marketing Limited, 34 Lime Street, London EC3M 7AT, Groot-Brittannië

  3.4 Met lichamelijk letsel wordt bedoeld een identificeerbare lichamelijke verwonding alsmede ziekte ten gevolge van zo een verwonding, die veroorzaakt is door een ongeval dat zich voordoet na het afsluiten van de boeking.

  3.5 Met afhankelijke wordt bedoeld een persoon, dan wel personen, die samenwoont, dan wel samenwonen, met de huurder en die afhankelijk is, dan wel zijn, van ondersteuning van de huurder.

  3.6 Met gedwongen terruggave dan wel gedwongen inleveren van het huurvoertuig wordt bedoeld dat de huurder vereist is het huurvoertuig voor het einde van de huurperiode terug te geven dan wel in te leveren, als direct gevolg van een oorzaak genoemd in clausule 1.1 tot en met 1.10.

  3.7 Met direct familielid dan wel directe aanverwante van de huurder wordt bedoeld de moeder, vader, zuster, broer, kinderen, echtgenoot of echtgenote, grootouders, voogden, pleegouders aslmede levenspartner, samenwonende en wettelijk partner met inbegrip van al hun kinderen.

  3.8 Met quarantaine wordt bedoeld de vereiste om voor een periode van minstens 72 uur in isolement te gaan bij aankomst op, dan wel bij terugkeer van, de huurlocatie.

  3.9 Met huuraanvang dan wel aanvang van de huurperiode wordt bedoeld de datum en het tijdstip van de aanvang van de huurperiode die vermeld staan op de Auto Europe huurvoucher.

  3.10 Met huurbeëindiging dan wel einde van de huurperiode wordt bedoeld de datum en het tijdstip van het einde van de huurperiode die vermeld staan op de Auto Europe huurvoucher.

  3.11 Met huurkosten wordt bedoeld het volledig voor het huurvoertuig betaalde bedrag dat vermeld staat op de Auto Europe huurvoucher.

  3.12 Met ophaallocatie wordt bedoeld de plaats waar de huurder het huurvoertuig dient op te halen die vermeld staat op de Auto Europe huurvoucher.

  3.13 Met huurperiode wordt bedoeld de periode die ligt tussen huuraanvang en de huurbeëindiging die vermeld staan op de Auto Europe huurvoucher.

  3.14 Met huurvoertuig wordt bedoeld het door de huurder gereserveerde voertuig dat vermeld staat op de Auto Europe huurvoucher.

  3.15 Met huurder wordt bedoeld de persoon wiens naam staat aangeven op de Auto Europe huurvoucher.

  3.16 Met beperkte toegang wordt bedoeld dat de huurder niet in staat is om toegang te verkrijgen tot the huurlocatie vanwege omstandigheden die zich hebben voltrokken binnen 48 uur van de huuraanvang en die buiten het machtsbereik van de huurder liggen.

  3.17 Met ziekte wordt bedoeld een aandoening dan wel ziekte die dusdanig verstrekkende gevolgen heeft die erin resulteren dat de huurder zich niet meer veilig kan verplaatsen alsmede niet meer in staat is naar de verhuurlocatie te kunnen reizen.

  3.18 Met stakingen wordt bedoeld werkweigering als een vorm van protest die is georganiseed door een werknemersorganisatie.

  3.19 Met terrorisme wordt bedoeld een onwettelijke handeling/daad met inbegrip van maar niet beperkt tot de aanwending van geweld en/of de dreiging daarmee, die verricht wordt door één persoon dan wel meerdere personen die uit eigen beweging dan wel namens of in verband met een organisatie dan wel organisaties dan wel regering(en) gepleegd wordt ten behoeve van politieke, religieuze, ideologische of vergelijkbare doeleinden met inbegrip van de intentie een regering te beïnvloeden en/of de bevolking of een deel daarvan in angst te verzetten.

  3.20 Met reisverbod wordt bedoeld een beperking om te reizen naar, dan wel af te reizen van, de huurlocatie.

  3.21 Met reisvertraging en late aankomst wordt bedoeld dat ten gevolge van een oorzaak die buiten het machtsbereik van de huurder ligt en die uitsluitend en direct verhindert dat de huurder veilig verder kan blijven reizen naar, dan wel late aankomst veroorzaakt op, de huurlocatie met als gevolg waarvan de huurder niet in staat is om het huurvoertuig op te halen op de aangewezen huurlocatie.

  3.22 Met een visum wordt bedoeld een aantekening in een paspoort dan wel een document dat aangeeft dat de houder ervan toestemming heeft om gedurende een gespecificeerde tijdsperiode een bepaald land te mogen betreden, er te verblijven en/of het te verlaten.

  3.23 Met een vulkanische as voorval wordt bedoeld een fenomeen dat veroorzaakt wordt door de uitbarsting van een vulkaan met als gevolg waarvan een aswolk in de atmosfeer vrijkomt die het reisverkeer verstoort.

  3.24 Met oorlog wordt bedoeld een invasie, een handeling van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of oorlog wordt verklaard of niet), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of wederrechtelijk toegeëigende macht, beslaglegging, nationalisatie, vordering, vernietiging dan wel beschadiging van eigendom door of in opdracht van een regering dan wel een wettelijke of lokale instantie.

  Algemene voorwaarden

  Wanneer er sprake is van enige vorm van fraude, valse/bewust onjuiste verklaring(en), verdoezeling of verklaringen waarin opzettelijk/bewust gegevens worden achtergehouden bij het verstrekken van informatie in het kader van een restitutie aanvraag heeft dat tot gevolg dat de aanvraag nietig is.

  4.1 De huurder zal te allen tijde alles ondernemen om zorg te dragen voor en de maatregelen te nemen die benodigd zijn om het risico te vermijden dan wel de kans te minimaliseren dat de huurder in een situatie terecht komt die tot een restitutie aanvraag zou kunnen leiden in het kader van dit Auto Europe laattijdige annuleringsrestitutie programma.

  4.2 Enige en alle restituties die van toepassing zijn volgens de voorwaarden en condities van dit laattijdige annuleringsrestitutie programma kunnen worden uitbetaald aan een door de huurder opgegeven derde partij/partijen. Aldus uitgekeerde restituties zijn dan een afdoende en volledige nakoming van alle verplichtingen aan de huurder in verband met een dergelijke restitutie aanvraag dan wel wel restitutie aanvragen.

  4.3 Het Auto Europe laattijdige annuleringsrestitutie programma valt onder het Engels recht (Laws of England) en moet conform het Engels recht (Laws of England) worden geïnterpreteerd en de rechtbank(en) van Engeland (England) zijn inzake deze kwestie exclusief bevoegd.

  4.4 De huurder dient Auto Europe binnen dertig (30) dagen op de hoogte te stellen van het incident of de gebeurtenis die een restitutie aanvraag tot gevolg heeft in het het kader van dit laattijdige annuleringsrestitutie programma. Wanneer de huurder dit nalaat kan dit ertoe leiden dat deze overeenkomst nietig wordt.

  Hoe een restitutie aanvraag
  in te dienen

  5.1 De huurder dient Auto Europe er zo snel als mogelijk van op de hoogte te stellen nadat er een incident heeft plaatsgevonden dat leidt tot een restitutie aanvraag in het kader van dit laattijdige annuleringsrestitutie programma. De huurder dient in ieder geval Auto Europe binnen zeven (7) dagen nadat het incident heeft plaatsgevonden hiervan op de hoogte te stellen. De huurder dient Auto Europe contacteren op het telefoonnumer of het e-mail adres dat staat aangeven op de boekingsbevestiging.

  5.2 De huurder dient Auto Europe zo snel als praktisch mogelijk bewijsmateriaal te overleggen ter ondersteuning van de restitutie aanvraag. Dit bewijsmateriaal mag in elk geval niet later dan dertig (30) dagen na de datum worden verstrekt waarop Auto Europe voor het eerst door de huurder van het incident op de hoogte is gesteld dat de aanleiding voor de restitutie aanvraag is.

  5.3 De huurder zal op verzoek van alsmede aan Auto Europe, dan wel hun aangewezen vertegenwoordiger, informatie verstrekken inzake enig extra detail dat betrekking heeft op de restitutie. De huurder zal alle ondersteunende documentatie waar Auto Europe, dan wel hun aangewezen vertegenwoordiger, om verzoekt binnen dertig (30) dagen na de datum waarop hierom verzocht wordt verstrekken.

  5.4 Alleen de huurder die tijdens de boeking ervoor heeft gekozen deel te nemen aan het Auto Europe laattijdige annuleringsrestitutie programma komt in aanmerking voor een restittutie in het kader van dit programma. Hierbij geldt dat de keuze voor het laattijdige annuleringsrestitutie programma op de huurvoucher van de huurder moet staan aangegeven.

  Hoe een klacht in te dienen

  Het is ons doel er zorg voor te dragen dat alle kwesties met betrekking tot het laattijdige annuleringsrestitutie programma zo snel, efficiënt en redelijk als mogelijk worden afgehandeld. Vragen of aanmerkingen die de huurder heeft betreffende dit laattijdige annuleringsrestitutie programma dan wel de afhandeling van een restitutie aanvraag, dienen in eerste instantie te worden gericht aan:

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 – München
  Duitsland
  Email: Lloydscxl@autoeurope.pt

  In het geval van ontevredenheid en als de wens bestaat een klacht in te dienen kan dit te allen tijde door de zaak voor te leggen aan de “Compliance Officer“ die kan worden aangeschreven op:

  JM Marketing Limited
  34 Lime Street
  London
  EC3M 7AT
  Groot-Brittannië
  Email: complaints@jmmltd.com